MENU

第二会议室

第二会议室

详情介绍

详情介绍

第二会议室位于颐正大厦3楼,会议室面积85,可容纳24人举行会议,提供投影仪、投影幕、白板、幻灯机、音响、会议录音、无线麦克等各类服务设施。